به گزارش گیل خبر، وی گفت: ثابت قدم با ابن نوع از اظهارات، باعث شد عیار واقعی خود را به نمایش بگذارد.متاسفانه درکشور ما چون بر اثر شایسته سالاری همه  مدیران انتخاب نمی شوند و بسیاری از رانت ها و مسائل ...