به گزارش گیل خبر، چهار،پنج بانوی تماشاگر با پاسپورت امریکایی تیم ملی ایران را تشویق می کردند. در حالی که یک روز قبل از بازی ایران با امریکا هنوز مسئولان فدراسیون برای ورود بانوان به سالن کشمکش داشتند و بعد ...

به گزارش گیل خبر خبرنگار تلویزیون بی بی سی فارسی در گزارشی گفت: اورلی آزولای روزنامه نگار زن اسرائیلی می گوید اصفهان فقط یکی از زیباترین شهرهای ایران نیست بلکه به نظر او یکی از زیباترین شهرهای جهان است. آزولای ...

به گزارش گیل خبر ، بر اساس اطلاعات سایتهای گردشگری 10 عدد از پاسپورتهای جهان را به عنوان معتبرترین پاسپورتها دسته بندی شده اند. این پاسپورتها بر اساس آزادی مسافرت دارندگان این گذرنامه ها طبقه بندی شده اند، و از شماره ...