یک سایت خبری مدعی شد، بخش گفت گوی آیت الله احمد جنتی با برنامه «شناسنامه» منتفی شده است. به گزارش گیل خبر و به نقل از جهان : شنیده شده است که پس از انجام این گفت و گو و بررسی ...