mahar-tavarom

گیل خبر/ انام الله یزدانخواه *روان شناس اینکه چه عواملی زمینه ساز چنین اقدامات تراژیکی می شوند واینکه آسیبهای اجتماعی تابعی ازوجودبحرانهای اجتماعی ومعلول مدیریتهای غلط درسطح جامعه ومحصول وجودمشکلاتی ازقبیل بیکاری ,اعتیاد ,فقرفرهنگی(که خوداین عوامل هم جزء آسیبهای اجتماعی اندونقش علت ...

انام الله یزدانخواه
مجلس نا«امید»
5 شهریور 96

گیل خبر/ انام الله یزدان خواه آقای روحانی بعدازکش وقوسهای فراوان ودرحالیکه خودشان عنوان کردندکه بابت تشکیل کابینه دوازدهم ومعرفی وزراء تحت فشارهیچ جناح ویاشخصی نبوده امادرهمان سخنرانی عنوان کردکه خودش علاقمندبود تعدادی وزیر زن معرفی نمایدکه میسرنشد!!!! اینکه این پارادوکس ازدید ایشان ...

گیل خبر/ دکتر انام الله یزدانخواه* یک شعارقدیمی درجامعه ماوجوددارد که بنظردرست هم هست وآنهم اینکه《همیشه مردم ایران میدانندکه چه چیزی نمی خواهندولی کمترمیدانندکه چه چیزی رامی خواهند》مصداق بارز این واقعیت درجریان انقلاب هم کاملا وجودداشت که مردم بخوبی میدانستندکه حکومت پهلوی ...