محاکمه متهمان سیاسی با هیئت منصفه؛
بعد از 40 سال اولین دادگاه جرم سیاسی برگزار می شود
24 شهریور 99

حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام ...

گیل خبر / بم که لرزید، نومیدی، غم، مهاجرت و سیاهی ها را تک تک بمی ها لمس کردند. زلزله که آمد، بم شوکه شد و با گذشت ده سال هنوز خاطرات تیره و تار آن را می توان در ...