گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 700 تومان (+600 تومان)

یورو: 56 هزار و 510 تومان (+530 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون و 146 هزار تومان (+636 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 17 میلیون و 240 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 100 تومان (+200 تومان)

یورو: 55 هزار و 980 تومان (+310 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 510 هزار تومان (+102 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 900 تومان (+50 تومان)

یورو: 55 هزار و 670 تومان (-30 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 408 هزار تومان (+193 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 850 تومان (-150 تومان)

یورو: 55 هزار و 700 تومان (-170 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 215 هزار تومان ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار تومان (-200 تومان)

یورو: 55 هزار و 870 تومان (-70 تومان)

تمام سکه: 30 میلیون و 99 هزار تومان (-106 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 16 میلیون و 190 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 480 تومان (-70 تومان)

یورو: 55 هزار و 780 تومان (-100 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 806 هزار تومان (+151 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 550 تومان (+480 تومان)

یورو: 55 هزار و 880 تومان (+240 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 655 هزار تومان (+40 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 80 تومان (-20 تومان)

یورو: 55 هزار و 290 تومان (+60 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 397 هزار تومان (-100 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 100 تومان (+250 تومان)

یورو: 55 هزار و 230 تومان (+230 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 497 هزار تومان (+302 هزار تومان)

نیم ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 850 تومان (-200 تومان)

یورو: 55 هزار تومان (-180 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 195 هزار تومان (-154 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون و 350 هزار تومان (بدون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 3 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 50 تومان (-110 تومان)

یورو: 55 هزار و 180 تومان (-210 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 349 هزار تومان (-50 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 2 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 160 تومان (+310 تومان)

یورو: 55 هزار و 390 تومان (+710 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 399 هزار تومان (+401 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 850 تومان (-183 تومان)

یورو: 54 هزار و 680 تومان (-100 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 998 هزار تومان (-14 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 33 تومان (-269 تومان)

یورو: 54 هزار و 780 تومان (-290 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 112 هزار تومان (-135 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 302 تومان (-118 تومان)

یورو: 55 هزار و 70 تومان (+20 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 247 هزار تومان (-349 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 420 تومان (+40 تومان)

یورو: 55 هزار و 50 تومان (+600 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 596 هزار تومان (بدون تغییر)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 380 تومان (+20 تومان)

یورو: 54 هزار و 450 تومان (+70 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 596 هزار تومان (+497 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 360 تومان (-130 تومان)

یورو: 54 هزار و 380 تومان (-150 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 99 هزار تومان (-115 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 490 تومان (+20 تومان)

یورو: 54 هزار و 530 تومان (+30 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 214 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 470 تومان (+20 تومان)

یورو: 54 هزار و 500 تومان (+100 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 149 هزار تومان (-153 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 450 تومان (+110 تومان)

یورو: 54 هزار و 400 تومان (بدون تغییر)

تمام سکه: 29 میلیون و 302 هزار تومان (-98 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 340 تومان (-40 تومان)

یورو: 54 هزار و 400 تومان (+20 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 213 هزار تومان (-98 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 380 تومان (+60 تومان)

یورو: 54 هزار و 380 تومان (-20 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 311 هزار تومان ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 320 تومان (-110 تومان)

یورو: 54 هزار و 400 تومان (-270 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 259 هزار تومان (-197 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 14 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 430 تومان (-90 تومان)

یورو: 54 هزار و 670 تومان (-330 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 456 هزار تومان (-195 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 13 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 520 تومان (+50 تومان)

یورو: 55 هزار و 100 تومان (+100 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 651 هزار تومان (-50 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 470 تومان (+40 تومان)

یورو: 55 هزار تومان (-620 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 701 هزار تومان (-13 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 430 تومان (-200 تومان)

یورو: 55 هزار و 620 تومان (-10 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 714 هزار تومان (+159 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 630 تومان (+370 تومان)

یورو: 55 هزار و 630 تومان (+530 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 555 هزار تومان (+310 هزار تومان)

نیم ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 8 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 260 تومان (-50 تومان)

یورو: 55 هزار و 100 تومان (-50 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 245 هزار تومان (+146 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 410 تومان (+190 تومان)

یورو: 55 هزار و 150 تومان (+82 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 99 هزار تومان (+91 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 220 تومان (-200 تومان)

یورو: 55 هزار و 68 تومان (-142 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 8 هزار تومان (-43 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 420 تومان (-80 تومان)

یورو: 55 هزار و 210 تومان (-80 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 51 هزار تومان (+38 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 500 تومان (+250 تومان)

یورو: 55 هزار و 290 تومان (+500 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 13 هزار تومان (+148 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 2 آذر 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 250 تومان (بدون تغییر)

یورو: 54 هزار و 790 تومان (-40 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 865 هزار تومان (-81 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 15 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 100 تومان (-500 تومان)

یورو: 54 هزار و 740 تومان (-500 تومان)

تمام سکه: 28 میلیون و 807 هزار تومان (-299 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (بدون تغییر)

یورو: 55 هزار و 240 تومان (بدون تغییر)

تمام سکه: 29 میلیون و 106 هزار تومان (-50 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (-220 تومان)

یورو: 55 هزار و 240 تومان (+120 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 156 هزار تومان (+8 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 880 تومان (-190 تومان)

یورو: 55 هزار و 120 تومان (-450 تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 148 هزار تومان (-112 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 آبان 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 70 تومان (+70 تومان)

یورو: 55 هزار و 570 تومان (+یک هزار تومان)

تمام سکه: 29 میلیون و 260 هزار ...