نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران خبر داد:
مشاور پروژه بازآفرینی رشت برنده جایزه یونسکو شده است
23 بهمن 94

به گزارش گیل خبر، این شرکت در سال ۲۰۰۲ به خاطر حفظ و حراست از خانه تاریخی پلشیر موفق به دریافت این جایزه شد. در همین راستا، یکشنبه گذشته مقامات رسمی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در ...