گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون و240 هزار ریال - 2 میلیون و660 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 600 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 48 میلیون و510 هزار ریال - 490 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 600 هزار ریال + 600 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی49 میلیون و 20 هزار ریال + 510 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی48 میلیون و 510 هزار ریال + 40 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 400 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 400 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی51 میلیون و 430 هزار ریال + 660 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 700 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی16 میلیون ریال + 200 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی46 میلیون و 120 هزار ریال + 20 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 800 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 700 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 900 هزار ریال + 670 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 300 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 300 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی45 میلیون و340 هزار ریال + 700 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 800 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و 400 هزار ریال ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی42 میلیون و410 هزار ریال - 740 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی22 میلیون و 300 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 300 هزار ریال ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی39 میلیون و900 هزار ریال +350 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 900 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 900 هزار ریال بدون تغییر هر گرم ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 40 میلیون و170 هزار ریال + 290 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 800 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 800 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی39 میلیون و700 هزار ریال - 30 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 300 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 300 هزار ریال بدون تغییر هر ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و 300 هزار ریال + 960 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 500 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 500 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 40 میلیون و 340 هزار ریال + 40 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 700 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 600 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی41 میلیون و 320 هزار ریال بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی21 میلیون ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی13 میلیون و 100 هزار ریال بدون تغییر هر گرم طلای ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و 800 هزار ریال + 280 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 21 میلیون و 800 هزار ریال - 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی 13 میلیون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و 160 هزار ریال             - 540 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 200 هزار ریال          ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  :

تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و200 هزار ریال        - 7 میلیون و300 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 300 هزار ریال        ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 41 میلیون و100 هزار ریال  - یک میلیون و 160 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 700 هزار ریال                ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون و820 هزار ریال           - 480 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 23 میلیون  700 هزار ریال              بدون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی46 میلیون و500 هزار ریال            + 100 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 24 میلیون  500 هزار ریال             + 300 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی46 میلیون و 200 هزار ریال  + یک میلیون و 800 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  200 هزار ریال            - 300 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال        ...

گیل خبر/ مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال      ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         - 300 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال  ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 49 میلیون و860 هزار ریال    - 6 میلیون و40 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 27 میلیون و700 هزار ریال               - 700 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 51 میلیون و 230 هزار ریال             + 970 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 28 میلیون و 490 هزار ریال          ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون و 600 هزار ریال         -  200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 24 میلیون و 800 هزار ریال          - 400 ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 46 میلیون و 650 هزار ریال     - یک میلیون و 550 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون ریال                  ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون و 200 هزار ریال                  + 100 میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون و 900 هزار ریال    ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 43 میلیون ریال                                    + 30 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 42 میلیون و 970 هزار ریال                    + 270 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 23 میلیون و 210 هزار ...

گیل خبر/اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی 42 میلیون و 850هزار ریال + 500 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 23 میلیون ریال + 700 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی 13 میلیون و 900 هزار ریال ...

به گزارش گیل خبر، طلا فلز گران قیمت و زیبایی است که از گذشته ها مورد توجه بشر بوده و کسانی که وضع مالی بهتری داشته اند، همیشه سهم بیشتری از آن را ذخیره کرده اند. استفاده از این فلز ...

به گزارش گیل خبر، فعالیت بازار طلا و ارز در هفته جدید کلید خورد و افزایش بهای دلار اصلی ترین رویداد این بازار لقب گرفت. قیمت طلا نیز از رکورد ۱۹۲۱ دلار در سپتامبر ۲۰۱۱ به ۱۱۰۰ دلار در هر اونس ...

به گزارش گیل خبر، رییس کل بانک مرکزی از آزادسازی و ورود 13 تن طلای خریداری شده ایران در قالب مذاکرات هسته ای خبر داد. ولی الله سیف گفت: در حاشیه مذاکرات وین با تلاش بانک مرکزی و دستگاه دیپلماسی، مشکل انتقال ...

به گزارش گیل خبر، گروه تروریستی القاعده در شبه جزیره عرب 20 کیلو طلا برای کسانی تعیین کرده است که بتوانند رهبر گروه انصار الله یمن و یا رئیس جمهور نظام سابق این کشور را بازداشت یا به قتل برساند. به ...

روزنامه شهروند نوشت:
ایرانی ها بیش از ذخایر بانک مرکزی طلا دارند!
21 شهریور 93

به گزارش گیل خبر,روزنامه شهروند نوشت: بر اساس تازه ترین گزارش ها میزان طلای ذخیره شده در خانه ایرانی ها از میزان ذخایر بانک مرکزی کشور هم بیشتر شده و برابر با واردات 9 ماهه کشور در این حوزه است. در ...

به گزارش گیل خبر ، طلا در هفته پیش بینی های افزایشی با کاهش روبه رو شد؛ اما این تنها نکته روند طلا در هفته کاری گذشته نیست. نکته دوم اینکه طلا در پنج روز کاری این هفته به رغم ...

به گزارش گیل خبر ، بهای طلا در بازارهای جهانی با کاهش نسبتا قابل ملاحظه ای مواجه شده و این در شرایطی است که تنش ها میان روسیه و غرب همزمان با افزایش تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ...