به گزارش گیل خبر، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفت: اگر عاملان چنین اتفاق هایی شناسایی شود، درخواهیم یافت که این افراد خودی و نیروهای پاک بسیجی نیستند؛ بلکه با پوشش لباس خودی ها مترصد ایجاد ...