به گزارش گیل خبر, غلامحسین کرباسچی در حاشیه سفر به اردبیل با بیان اینکه تخلف رحیمی مربوط به یک فرد خاص نیست بلکه این تخلفات دامن تمام مسئولان دولت گذشته و حتی حامیان آنها را می گیرد، اظهار کرد: بنده ...

دبیر تشکیلات کارگزاران سازندگی شاخه گیلان
بیائیم با هم صادق باشیم
15 تیر 93

                                     خوب رویان نظر به میوه کنند                ما تماشاگران مستانیم اختصاصی گیل خبر,بی پرده عرض می کنم، آنانیکه با توسل به کانالهای مختلف به ...