mahar-tavarom
نگاهی به تغییرات در شهرداری رشت
آمار و ارقام درباره تغییرات شهرداری رشت چه می گویند؟!
21 آبان 94

به گزارش گیل خبر، شهرداری رشت دارای قدمتی۱۰۷ ساله است که به فاصله دو روز پس از شهرداری تهران تاسیس شد اما متاسفانه با داشتن این قدمت، شهرداری رشت را این روزها با عدم ثبات مدیریت ارشد آن می شناسند. ...