روابط عمومی شهرداری رشت ؛
واکنش روابط عمومی شهرداری رشت به درج یک خبر
10 آبان 94

به گزارش گیل خبر، روابط عمومی شهرداری این شهر در واکنش به انعکاس خبر «برخورد جناحی روابط عمومی شهرداری رشت با رسانه های ارزشی» عنوان کرد: نظر به اینکه رسالت روابط عمومی ها و رسانه ها به عنوان دو رکن ...