رضا حقی؛
وما ادراک درد!؟
12 اردیبهشت 01

گیل خبر/ رضا حقی

سال ۷۰ یک سالی می‌شد که هفته نامه هاتف به مدیریت سیدحسین ضیابری منتشر می شد. هفته نامه ایی که بخش‌های ورزشی، سیاسی، اجتماعی و زبان گیلکی داشت. به دفتر هفته نامه رفتم و با ایشان در ...

با وام 45 میلیون تومانی مسکن می توانید به راحتی و بدون هیچ پس اندازی در بعضی از شهرک ها و شهرهای اطراف تهران خانه بخرید و به جای پرداخت اجاره، اقساط وام خانه خودتان را بدهید. اگر این 45 ...