وحید معتمدنژاد
ترمیم زخم جامعه با ابزار ورزش
12 تیر 93

قبول کنیم و صادق باشیم در جامعه یی به سر می بریم که اگر نگوییم زخم، خراشی هر چند سطحی بر پیکره آن، نشانی از نارسایی «عضو یا اعضایی ناکارآمد» از درون آن در آزمایشات گوناگون پیداست و نمودی ناکارا ...