پای یکی از معاونان وقت شرکت مس، به ماجرای فساد فوتبالی در یکی از تیم‌های زیرمجموعه این باشگاه باز شده و تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد.گیل خبر/ به گزارش تسنیم، یکی از معاونان سابق شرکت مس از جمله ...