گیل خبر/ سرویس اقتصادی- پس از انتشار گزارشی در گیل خبر مبنی بر عدم برگزاری کمیسیون ماده ۲ جهاد کشاورزی گیلان به منظور واگذاری زمین برای طرح های سرمایه گذاری، بالاخره پس از ماه‌ها این کمیسیون تشکیل جلسه داد.

بررسی درخواست سرمایه گذاران ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: در حالی که باید بررســی درخواســت سرمایه گذاران و کارآفرینان مبنی بـر واگـذاری زمین در زمینه طرح‌های کشاورزی نظیر دامـداری، پـرورش طیـور و آبزیـان و تأسیســات وابســته بــه آنهــا و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و غذایــی ...