جانشین فرماندهی کل در قرارگاه رسانه سپاه با حضور در رشت:
ایجاد بی ثباتی در کشور سیاست امروز دشمن است
8 دی 01

رشت- جانشین فرماندهی کل در قرارگاه رسانه سپاه ایجاد بی ثباتی در کشور سیاست امروز دشمن است، گفت: همه کارآمدی ما باید معطوف به حوزه اقتصاد، امنیت و کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با فساد شود.گیل خبر/ به گزارش مهر، ...