از کمبود فضای سبز تا نبود امکانات؛
نگاهی به کمبود مراکز تفریحی در رشت
29 شهریور 01

گیل خبر/ کمبود فضای سبز مناسب در مرکز استان سرسبزی همچون گیلان و عدم بسترسازی مناسب و ایجاد مراکز تفریحی لازم برای بهره مندی جوانان و خانواده ها، نشان از ضعف مدیریتی و عدم استفاده از ظرفیت‌های این استان است.

سال‌هاست ...