گیل خبر/ در چند ماه گذاشته سرمایه گذاری در ترکیه شکل ویژه ای به خود گرفته است. در واقع سرمایه گذار را می توان شخص یا موسسه ای معرفی کرد که سرمایه اش را در اختیار شخص یا موسسه ای ...