سید احمد نبوی؛
زر ماکارون یا تک ماکارون
19 اردیبهشت 01

گیل خبر/ سید احمد نبوی


خدا نگذرد از کسانی که ایران و ایرانی را وارد بازی و دعوای اصلاح طلب و اصولگرا کرد که هر چه بر این ملت می‌گذرد ریشه در فساد برخی افراد نا سالم و رانتخوار این ...