گیل خبر/ معین رمضانی*

*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان ...