به گزارش گیل خبر، آرزو شهابی، دختر این بازیگر گفت: جمعه گذشته به من خبر دادند که خانه مادرم در شمال مورد سرقت قرار گرفته است. وی افزود: وقتی وارد خانه شدم، آنجا به شدت به هم ریخته بود. تاسف آور اینکه ...