مخابرات درباره تماس با شماره های ناشناس بین المللی هشدار داد.گیل خبر/ به نقل از مهر،محمدرضا بیدخام  اظهار داشت: این تماس ها به علت اینکه از سرشماره بین المللی و با منشا نامشخص برقرار می شود، هزینه سنگینی برای مشترکین ...