چندی قبل زنی افغانستانی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از ربوده شدن دختر چند روزه‌اش خبر داد.گیل خبر/ به نقل از ایران؛ او زمانی که در مقابل بازپرس  قرار گرفت، گفت: یک پسر و دو دختر دارم و ...