کتاب بخوانیم؛ (قسمت هفتم)
نیمه تاریک وجود
1 آذر 00

گیل خبر/ قسمت هفتم کتاب بخوانیم؛ 

کتاب: نیمه تاریک وجود

نویسنده: دبی فورد

گوینده: مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر