کتاب بخوانیم؛ (قسمت ششم)
کیمیاگر
30 آبان 00

گیل خبر/ قسمت ششم کتاب بخوانیم؛

کتاب: کیمیاگر

نویسنده: پائولو کوئلیو

گوینده: مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر