کتاب بخوانیم؛ (قسمت دوم)
ملت عشق
25 آبان 00

گیل خبر/ قسمت دوم کتاب بخوانیم؛

کتاب: ملت عشق

نویسنده: الیف شافاک 

گوینده:مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر