کتاب بخوانیم؛ (قسمت هفتم)
نیمه تاریک وجود
1 آذر 00

گیل خبر/ قسمت هفتم کتاب بخوانیم؛ 

کتاب: نیمه تاریک وجود

نویسنده: دبی فورد

گوینده: مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر

            

کتاب بخوانیم؛ (قسمت ششم)
کیمیاگر
30 آبان 00

گیل خبر/ قسمت ششم کتاب بخوانیم؛

کتاب: کیمیاگر

نویسنده: پائولو کوئلیو

گوینده: مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر

             

کتاب بخوانیم؛ (قسمت پنجم)
سمفونی مردگان
29 آبان 00

گیل خبر/ قسمت پنجم کتاب بخوانیم؛

کتاب:سمفونی مردگان

نویسنده: عباس معروفی

گوینده:مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر

                       

کتاب بخوانیم؛ (قسمت سوم)
بادبادک باز
26 آبان 00

گیل خبر/ قسمت سوم کتاب بخوانیم؛

کتاب:بادبادک باز

نویسنده: خالد حسینی

گوینده:مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر

                         

کتاب بخوانیم؛ (قسمت اول)
مثل خون در رگ های من
25 آبان 00

گیل خبر/ قسمت اول کتاب بخوانیم:

کتاب: مثل خون در رگ‌های من
(نامه‌های احمد شاملو به آیدا)

گوینده:مهرو صفرنژاد

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر