گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 9 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 8 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 7 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 6 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 5بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 4 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 3 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 2 بهمن)

تاکید میشود از فردا صرفا تزریق دز دوم واکسن آسترازینکا انجام می شود و مردم عزیز می توانند دز سوم بجای واکسن آسترازینکا، تزریق واکسن اسپایکوژن یا پاستو کووک پلاس ...

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 1 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 30 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 29 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 28 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 27 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 26 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 25 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 24 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 23 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 22 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 21 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 20 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 19 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 18 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 17 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 16 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 14دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 13دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 12دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 11دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 10دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 9 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 8 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 7 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 6 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 5 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 4 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 3 دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 1دی)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 30 آذر)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 29 آذر)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 27 آذر)