گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (یکشنبه 22 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه 20 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (چهارشنبه 18 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (سه شنبه 17 اسفند)

گیل خبر/  لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (دوشنبه 16 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (یکشنبه 15 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (شنبه 14 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه 13 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (پنجشنبه 12 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (چهارشنبه 11 اسفند)

 گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (سه شنبه 10 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(دوشنبه 9 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت(یکشنبه ۸ اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(شنبه 7 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه 6 اسفند)

 

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (پنجشنبه 5 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (چهارشنبه 4 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (سه شنبه 3 اسفند)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (دوشنبه 2 اسفند)

گیل خبر/  لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (شنبه 30 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون کرونا د رشهرستان رشت (جمعه ۲۹ بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (پنجشنبه 28 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (چهارشنبه 27 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (سه شنبه 26بهمن)

گیل خبر/ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (یکشنبه 24بهمن)

گیل خبر/ ۲۱۴ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه ۲۳ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، ...

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (جمعه 22 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(پنجشنبه 21 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(چهارشنبه 20بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(سه شنبه 19بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(دوشنبه 18 بهمن)

گیل خبر/  لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(یکشنبه 17 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(شنبه 16 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(جمعه 15 بهمن ماه)

 گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(پنجشنبه 14 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (چهار شنبه 13 بهمن)

 گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (سه شنبه 12 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 11 بهمن)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 10 بهمن)