اصولگرایان گِرد «عبای» کدام شیخ جمع می شوند؟
پرچم لیدری راست گرایان در قم به اهتزاز در می آید
24 فروردین 94

به گزارش گیل خبر، بعد از درگذشت آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله عسگراولادی، اصول گرایان سخت به دنبال پیدا کردن جانشینانی برای این دو زعیم جریان راست ایران بودند. این دو شخصیت تاثیرگذار در فضای سیاسی ایران، نقش ...