گیل خبر/ برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف مدت زمانی است که علیرغم تصریح قانون در اینخصوص بدلایل مختلفی بتعوبق افتاده در حالیکه طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی عضویت افراد در هیئت مدیره اتحادیه ها ...