گیل خبر/ دکتر محمد دوزنده نرگسی، دبیر سازمان نظام پزشکی رشت در مصاحبه با خبرنگار گیل خبر توضیح داد: متاسفانه شرکت های بیمه متعاقب قراردادی که با پزشکان و موسسات درمانی منعقد می کنند، بعضا تعهدی در قبال انجام مفاد ...

تعداد تصادفات تقلبی در سایر کشورها بین ۲ تا ۵ درصد کل خسارات پرداختی آن‌هاست این در حالی است که در ایران بیش از ۲۰ درصد پرداختی‌ها مربوط به این حوزه است.گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ در چند ...