اسامی نمایندگان منتخب ۹ کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، مشخص شد. علی اصغر عنابستانی هم از کمیسیون اجتماعی در این کمیسیون حضور داردگیل خبر/ به نقل از مهر؛ «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی ...