گیل خبر/ با پیگیری های به عمل آمده کلیه کارکنان وظیفه در یگان های آموزشی و یگان های عملیاتی منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی (ناوگان شمال) ایران مورد واکسینه قرار گرفتند.

عکس: علی سمرقندی