مدیر کل مدیریت بحران گیلان گفت: ۵ هکتار از نیزارها و بوته زارهای اطراف تالاب بوجاق کیاشهر در آتش سوخت .گیل خبر/ به نقل از ایلنا؛ امیر مرادی گفت: ۸ هکتار از نیزارها و بوته زارهای اطراف تالاب بوجاق کیاشهر طعمه ...