اعتراض به قبوض برق؛
گرانی روشنایی در خاموشی های اجباری!
24 شهریور 00

گیل خبر/ مطهره احمدی: این روزها پیام های زیادی برای گیل خبر ارسال میشود که خبر از افزایش عجیب و غریب قیمت برق های خانگی میدهد.

یکی از قبض های ارسالی مخاطبین نشان میدهد که در شهریور ماه ۱۳۹۹ قبض ۴۰۳٫۷۰۰ ...