گیل خبر/ مسعود شفیعی

در رنسانس علومی که انسان به فکر زندگی در مریخ است و یا تولید ابر کامپیوتر کوانتومی را در فکر خود می پروراند، شاید زندگی شیرین تر از آن باشد که هر کسی از شهد آن بگذرد ...