اندر حکایت عجیب شورای شهر رشت؛
همه مشتاق کمیسیون ماده 100!
21 مرداد 00

گیل خبر/ از اتفاقات عجیب و جالب توجه این دوره شورای شهر رشت، اشتیاق زایدالوصف شورانشینان برای تصاحب کمیسیون ماده 100 است.

در حالی که برای جایگاه‌های رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌داری شورا، هرکدام فقط یک کاندیدا وجود داشت، برای کمیسیون ماده ...