علی اکبر پورعلی انارکولی
شصت و پنج سالگی زمان خوبی برای رفتن نبود...
26 تیر 00

صبحگاه با اندک نوری از پنجره ی آدینه بر صورتم پاشیده بود. آسیمه سر به سراغ گوشی رفتم، تا تورقی بر اخبار و صفحات و ... بزنم و پیام ها را وارسی کنم. خبر اول که بالا آمد دیگر دلیل ...