گیل خبر/ لیست انتخاباتی «گام دوم تغییر برای تحول» در انتخابات شورای شهر انزلی منتشر شد. 

در زیر رزومه این افراد را مشاهده می کنید.

کریم شعبانی

کد ۱۹۴

مدیرکل حوزه استاندار (استانداری زنجان)
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان
سرپرست اداره ...