فرزین کوچکی گل افزانی
آلترناتیو وضع موجود کدام است؟
22 خرداد 00

گیل خبر/ فرزین کوچکی گل افزانی

این روزها که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها یعنی دو سطح از سه سطح انتخاب مدیران توسط مردم در حال انجام است، یک موضوع اساسی محور اصلی گفتمان ماست و آن هم اعتراض به وضع ...