گیل خبر/ فرزین کوچکی گل افزانی

شاید در نگاه اول عبارت های فوق بی ارتباط با یکدیگر به نظر برسند، اما انگاره های ذهنی نگارنده این مفاهیم را بی ارتباط با هم نمی بیند.

شاید ما به اتفاقی که در ماه های ...

فرزین کوچکی گل افزانی
آلترناتیو وضع موجود کدام است؟
22 خرداد 00

گیل خبر/ فرزین کوچکی گل افزانی

این روزها که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها یعنی دو سطح از سه سطح انتخاب مدیران توسط مردم در حال انجام است، یک موضوع اساسی محور اصلی گفتمان ماست و آن هم اعتراض به وضع ...