گیل خبر/ آخرین همایش انتخاباتی علیرضا تاج شهرستانی برگزار شد.

عکس: سعید کتمان

گیل خبر/ آخرین همایش انتخاباتی مصطفی بلورچی برگزار شد.

عکس: سعید کتمان

گیل خبر/ اولین همایش انتخاباتی حامیان مهیار سماکچی کاندیدای شورای شهر رشت در فاز دو معلم رشت برگزار شد.

عکس: سعید کتمان

گیل خبر/ اولین همایش انتخاباتی حامیان عبدالرضا رفیعی پور چیرانی کاندیدای شورای شهر رشت در ستاد مرکزی این کاندیدا واقع در چمارسرا برگزار شد.

گیل خبر/ اولین همایش انتخاباتی حامیان مسعود عباس نژاد کاندیدای شورای شهر رشت در پارکینگ بیستون رشت برگزار شد.