طی حکمی دبیر شورای هماهنگی ستاد های مردمی دکتر علیرضا زاکانی در گیلان منصوب شد.گیل خبر/ " عبد الحمید علیزاده" بعنوان دبیر شورای هماهنگی ستادهای مردمی دکتر علیرضا زاکانی در گیلان منصوب شد.

این حکم به امضای دکتر روح الله متفکر آزاد ...