با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
دوازدهمین شماره طنز گیل آقا
12 خرداد 00

گیل خبر/ دوازدهمین شماره طنز گیل آقا با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر

نویسنده: شاهد وزیری

طراح: مژگان شفاعتی