گیل خبر/ سرویس سیاسی: شنیده ها حاکی از آن است دکتر محمد دوستار  به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در استان گیلان منصوب می شود و حکم وی توسط علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی صادر خواهد شد. 

دکتر دوستار استاد ...