گیل خبر/ مومن صالحی

گزاره های "هر شرایطی باشد در انتخابات شرکت میکنم و در هیچ شرایطی در انتخابات شرکت نمیکنم" ، هر دو از منطق واحد و معیوبی استفاده میکنند.

منطق همه یا هیچ .

منطقی که مربوط به دوران کودکی رشد ...