معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از کاهش مقدار آب ورودی به کانال های آبیاری شبکه سفید رود در پی بارش باران خبر داد .گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ؛ محمد ...

اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود در گیلان ،از روز پنجم و نهم اردیبهشت ماه آغاز می گردد .گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان ؛  با عنایت به آبگذاری کانال های آبیاری ...