کارشناس اقتصاد گفت: در بسیاری از مواقع دولت‌ها به دلیل اینکه پارادایم اصلی در اقتصاد در دست جریانات لیبرال است، توسط اقتصاددانان این جریان فکری گروگان گرفته می‌شوند و مجبورند در قالب این پارادایم سیاست‌های خود را اجرایی کنند.گیل خبر/ ...