احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس در توئیتی از غربگراهای وطنی که باعث ایجاد مشکل در روابط ایران با ترکیه و عمان می شوند انتقاد کرد.گیل خبر/ وی در این باره نوشت: 

عده ای غربگرا در کشور برای اینکه کشور را ...

احمد علیرضا بیگی نماینده اصولگرای تبریز در واکنش به سخنان ضد تمامیت ارضی ایران توسط رجب اردوغان، نه تنها سخنان اردوغان را محکوم نکرد بلکه دستگاه دیپلماسی کشور را متهم کرد. گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ نماینده مردم تبریز در ...